Our Expertise

ประสบการณ์กว่า 20 ปี ในธุรกิจประกันภัย ได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญในวิชาการประกันภัยให้กับเรา ซึ่งทำให้สามารถช่วยเหลือให้คุณมีทางเลื่อกมากขึ้น บรรเทาความเสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกสรรการทำประกันภัยได้ครบวงจร

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
Fire Insurance

การประกันอัคคีภัยเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายการทำประกันอัคคีภัยจึงสามารถบรรเทาความเสียหายและสามารถลดภาระความเดือดร้อนด้านการเงินได้ในระดับหนึ่ง

 

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
Motor Insurance

 

เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายไม่ได้มีการบังคับให้มีการทำประกันภัย เป็นความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน แลมีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงภัยออกไปยังบุคคลอื่นคือการประกันภัยไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามประเภทที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์ โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยมีความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นตามแบบที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
Marine Insurance

ในปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ซึ่งการขนส่งสินค้าทางทะเลก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ค้าขายสินค้านิยมใช้กัน แต่การขนส่งรูปแบบนี้ก็อาจเกิดปัญหาเรื่องความเสียหายในการขนส่งขึ้นได้ตลอดเวลา ฉะนั้นการทำประกันภัยจึงสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขนส่งสินค้าทางทะเลในกรณีเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม

การประกันเบ็ดเตล็ด

Miscellaneous/Casualty Insurance
Our Expertise